Regulamin

Sklepu K13 Stuff

 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://k13stuff.pl i jest prowadzony przez Dawida Starejki posiadającą numer NIP: 6871885625 oraz REGON 6387523620.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych – Dawida Starejki  numer NIP: 6871885625 oraz REGON 6387523620.

2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem Kuriera/ Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z K13Stuff, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej https://k13stuff.pl/regulamin;

6) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

7) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

Zasady korzystania ze sklepu

 1. k13stuff.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Sklepie internetowym;

2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta;

 1. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez k13stuff.pl danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.
 3. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
 5. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym.
 6. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym, należy wysłać do K13Stuff żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@k13sruff.pl
 7. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:

 1. a) Mozilla Firefox
 2. b) Opera
 3. c) Google Chrome
 4. d) Internet Explorer

3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 1. Klient zobowiązuje się do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;

2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;

3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności. K13Stuff może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Sklepie internetowym. K13Stuff nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.

  Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez K13Stuff jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Świadczenie przez K13Stuff usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia K13Stuff
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. K13Stuff przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.
 4. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kup teraz i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 5. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia, w przypadku płatności PayPal jest to adres podany w koncie PayPal.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, K13Stuff może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

  Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. K13Stuff zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 4. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

  Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

1) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:

 1. a) autoryzację płatności w systemie PayPal,
 2. b) system płatności internetowych PayU – szybkie płatności internetowe.
  ) system płatności internetowych

  Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej / Kuriera
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.
 5. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu.
 6. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. K13Stuff zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z K13Stuff
 7. Produkty zakupione w formie plików multimedialnych udostępniane będą Klientowi do pobrania w Sklepie.
 8. Liczba pobrań zakupionego pliku będzie ograniczona do 50.
 9. Plik MP3 można pobrać przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 10. W przypadku produktów oznaczonych nazwą PREORDER ich wysyłka i dostawa następuję w momencie podanym w opisie konkretnego produktu.

  Reklamacje

 1. K13Stuff oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. K13Stuff jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@k13stuff.pl
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 1. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 2. K13Stuff ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, K13Stuff zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@k13stuff.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić K13Stuff produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował K13Stuff o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres K13Stuff
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy K13Stuff niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez K13Stuff
 8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez K13Stuff przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem. K13Stuff może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

  Wymiana produktów

 1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@k13stuff.pl
 4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez K13Stuff, wymieniany produkt musi zostać odesłany do K13Stuff wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował K13Stuff o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 5. Wymieniany produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalne metki.

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Newsletter

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez K13Stuff w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
 4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera, lub w panelu klienta zakładce newsletter poprzez odznaczenie checkbox i zapisanie rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez zatwierdzenie przyciskiem Zapisz.

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez K13Stuff, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@k13stuff. K13Stuff jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Pliki cookies

 1. K13Stuff wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia na którym zostały one zapisane.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.
 3. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może to jednak spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem https://k13stuff.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. K13Stuff zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.

2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.

3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Sklepie internetowym, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Sklepie internetowym.

5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

FORMY DOSTAWY: Kurier DPD

15 zł – Czas oczekiwania do 48 godzin od momentu wysłania*. Posiada numer nadania, dzięki któremu istnieje możliwość śledzenia przesyłki na stronie https://furgonetka.pl/dpd-sledzenie W przypadku nieobecności adresata przesyłka trafia do najbliższego Urzędu Pocztowego, gdzie jeszcze przez 2 tygodnie czeka na odbiór, po czym wraca do nadawcy.

* dane według informacji podanych przez firmę transportową

FORMY PŁATNOŚCI

PAYPAL

Koszt 0zł – płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Paypal. Forma płatności popularna zwłaszcza u klientów zza granicy. Czas potrzebny na zaksięgowanie takiej wpłaty to 15 minut. UWAGA płatność dokonaną po wygaśnięciu sesji należy zgłosić obsłudze sklepu na email kontakt@k13stuff.pl , inaczej nie zostanie ona zaksięgowana.

 PAYU

Jest popularną oraz bezpieczną internetową formą płatności. Jej koszt wynosi 0 zł. Istnieje możliwość korzystania z różnorodnych form płatności bez względu na wybór wpłata księgowana jest niemal od razu.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności online

Płatności mobile BLIK

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

ZWROT I REKLAMACJA

ZWROT

Zawsze masz prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów o których mowa:

ART 33-35 USTAWY Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34 ust 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Art. 35 ust 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Art. 35 ust 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@k13stuff.pl

Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z zamówienia. Towar należy odesłać nam bezzwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od chwili złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu. Dorzucając do odsyłanej paczki formularz odstąpienia od umowy oraz paragon ułatwisz nam realizację zwrotu. Koniecznym jest odesłanie gratisów. Nie odbieramy paczek pobraniowych.

REKLAMACJA

Pamiętaj proszę, aby do odsyłanej paczki dołączyć kopię paragonu lub kartkę z numerem zamówienia, a także dane do przelewu bankowego. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Jeśli Twoja paczka jest niekompletna lub znajduje się w niej towar, którego nie zamawiałeś, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@k13stuff. Dołożymy również wszelkich starań, aby swoje błędy zrekompensować gratisami.

0
Twój koszyk:
 • No products in the cart.